Menu

English (UK)

Content

Покана за пресконференция

ПОКАНА

На 16.11.2018 г. в град София, ж.к Люлин 5, бул. „Петър Дертлиев” № 129, ет. 2, Голяма зала, от 11:00 ч ще се проведе встъпителна пресконференция по проект "Повишаване на енергийната ефективност във "Райкомерс Конструкшън" ЕАД” чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване", договор BG16RFOP002-3.002-0132-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 5 050 141.00 лв.

Европейско финансиране: 2 122 955.31 лв.

Национално финансиране: 374 639.16 лв.

Продължителност на проекта: 24 месеца

     

Райкомерс със златен приз в класацията на Камарата на строителите в България

На традиционния бал по повод Деня на строителя – 26 октомври в "София хотел Балкан" Камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2017г. "Райкомерс Консрукшън" ЕАД бе наградено със златен приз сред големите фирми, осъществяващи строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Златото при средно големите компании в категорията беше за ''Мико - Д'' ООД, а при малките за "Статус -Н" ООД. От името на Райкомерс наградата прие инж. Благой Козарев, като сподели, че наградата е заслужено признание за усилията и добрата работа на служителите на фирмата.

В класацията участват само строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2017г. към 10.10.2018г. Общият брой на строителите, подлежащи на класиране, е 4345. Тричленна комисия избра победителите на основание декларираната информация от годишните отчети за 2017г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация.

Домакини на церемонията бяха Министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Сред официалните гости бяха Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, председателят на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Светослав Глосов, главният архитект на Столичната община Здравков Здравков, изп. директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева и представители на институции, браншови организации и синдикати. Събитието събра водещите строителни фирми в страната.

    

Дискусионен форум Строителството през 2019 г. – перспективи и предизвикателства

Осмият поред дискусионен форум на тема „Строителството през 2019 г. – перспективи и предизвикателства“ се проведе на 26.09.2018 в хотел „Балкан“ в София.  Събитието  бе организирано от Камарата на Строителите в България (КСБ) и вестник „Строител“ и събра представители на строителния бранш и институциите. Форумът бе открит с приветствия на Кмета на град София – г-жа Йорданка Фандъкова, вицепремиера г-н Томислав Дончев, Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, както и на г-н Кйетил Тонинг – президент на Европейската Федерация на Строителната Индустрия (FIEC).

В отделните панели дискусиите бяха съсредоточени както върху проблемите на бранша, така и върху предизвикателствата и възможностите за развитие, които оперативните програми предоставят. В първата част инж. Светослав Глосов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ , инж. Галина Василева – ръководител на УО на ОПТТИ,  проф. д-р инж. Стоян Братоев – изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД и Надежда Данаилова – ръководител отдел в Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в Национална Компания Железопътна Инфраструктура коментираха големите транспортни проекти, които предстои да бъдат реализирани или започнати през 2019г.

Във втория панел, насочен към ВиК сектора, модератор бе Изпълнителният директор на Райкомерс и заместник председател на ОП на КСБ-София инж. Иван Моллов, като участие взеха Валерия Калчева, главен директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ,  Светослав Цеков, МЗХГ и Светла Кирчева, директор на дирекция „Финансиране на проекти и дейности“ в ПУДООС, които  представиха  възможностите за реализиране на проекти във водния сектор по ОПОС и ПРСР. В изказването си Валерия Калчева изтъкна че „99% от ресурса на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ е обявен. Изпълняват се 88 договора на стойност 38% от бюджета на ОПОС. По Приоритетна ос 1 „Води“ се реализират 15 проекта на стойност над 605 млн. лв, но към този момент разплатените средства са под 10%. По ос „Отпадъци“ се изпълняват 23 проекта за 122 млн. лв. Има 18 проекта, които са в процес на оценка – в това число влиза и третата фаза от инсталацията за отпадъци на Столичната община. По „Превенция на риска и укрепване на свлачища“ -  8 проекта се оценяват, а 2 се изпълняват.“

„Основните инвестиции по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ са в публична инфраструктура – пътища, училища, детски градини, публични сгради и др. Бюджетът на ПРСР е близо 3 млрд. лв. Имаше два приема на Подмярка 7.2 през тази година като първият път беше с бюджет 141 млн. евро за улици, общински пътища, водоснабдителни мерки, социална инфраструктура, културен живот, детски градини. Бюджетът на втория прием по тази мярка е 100 млн. лв. като не се приемат проекти за ВиК инфраструктура, но се очаква да бъдат преразпределени допълнително 88 млн. лв по първия прием. Разгледани са всички заявления и предстои тяхното одобрение.“ Това каза Светослав Цеков, и.д. началник-отдел „Публични мерки“  в дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ.

В последния трети панел Инж. Алекси Кесяков – секретар на Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, проф. д-р инж. Румен Миланов – Университет по архитектура, строителство и геодезия и д-р ик.н. Николай Иванов – член на УС на КСБ и председател на УС на Българската Браншова Асоциация по Пътна Безопасност (ББАПБ) представиха насоки за подобряване на пътната безопасност.

Инж. Благой Козарев взе участие в първото заседание на съвместната работна група между МРРБ и КСБ

През изминалата седмица в Министерството на регионалното развитие (МРРБ) се проведе първото заседание на работната група за оперативно взаимодействие по актуалните въпроси, касаещи строителството. Консултативният орган е създаден от МРРБ и Камарата на строителите в България (КСБ). Инж. Благой Козарев – член на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ, ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към Камарата, взе участие в работната среща, засягайки въпросите за състоянието на водния отрасъл в страната. Участниците в работната група бяха запознати с постигнатия успех на Камарата, която изготви съвместно с Министерството на околната среда и водите стандартизирани документи за провеждане на обществени поръчки и възлагане изпълнението на проекти в сектор „Води“. По думите на инж. Козарев – „Документите са одобрени от министъра на финансите, публикувани са на сайта на Агенцията по обществени поръчки и от 10 септември са задължителни за прилагане от възложителите на обществени поръчки за инфраструктурни проекти в сектора“.

Друг важен акцент в изказването на Благой Козарев беше необходимостта от реализирането на публично-частното партньорство във ВиК отрасъла. Той обясни, че за строителството на близо 200 пречиствателни станции в малките населени места под 2000 жители не може да бъде осигурено финансиране по оперативните програми на ЕС. „Именно чрез ПЧП тези обекти могат да се реализират и България да изпълни ангажиментите си като страна членка на Европейския съюз“, каза инж. Козарев, подчертавайки, че Камарата не веднъж е оказвала подкрепа при търсене на работещи решения и е готова да го прави и занапред.

Работната група обсъди още въпроси, свързани с промените в Закона за устройството на територията, Централния Професионален Регистър на Строителите (ЦПРС), както и идеите на Камарата за борба със сивия сектор. Засегнати бяха теми, касаещи Закона за обществените поръчки, Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и възможностите за по-гъвкаво планиране на бюджетите на проектите от страна на бенефициентите. Не на последно място се коментира и повсеместният проблем с липсата на кадри.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0132-C01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност във "Райкомерс Конструкшън" ЕАД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-3.002 – „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 5 050 141,00  лв., от които 2 122 955,31 лв. европейско и 374 639,00 лв. национално финансиране. Предвидено е проектът да се изпълни за 24 месеца.

Основната цел на настоящото проектно предложение е постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на кандидата, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия, вследствие на закупуване на ново технологично оборудване с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление.

 

Проектът ще бъде реализиран чрез инвестиции в материални и нематериални активи, включващи закупуването и въвеждането в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси, мобилна система за вакуумна екскавация и система за микро-тунелиране, както и на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

 

Проектът предвижда и въвеждане на система за енергиен мениджмънт, както и сертифицирането й в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011.

Сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е в сила от 01.08.2018 г.

 

Екипи на „Райкомерс Конструкшън“ подмениха три крана с тегло над 9 тона в резервоар в „Модерно предградие“

Екипи на „Райкомерс Конструкшън“ подмениха три спирателни крана с диаметър 800 и общо тегло над 9 тона в сухата камера на резервоар „Модерно предградие“ в гр. София. Съоръжението снабдява с питейна вода голяма част от ж.к. „Люлин“, както и кварталите „Красна поляна“ и „Западен парк“. Монтажът, част от планова подмяна по съоръжения на „Софийска вода“, бе направен на 16.05.2018 г. за рекордно кратко време. Благодарение на скоростните действия на екипите пускането на водата на 12 000 домакинства в „Люлин“, бе извършено 4 часа по-рано от планираното.

За едва 6 часа две бригади от направление ВиК строителство и поддръжка в сътрудничество с екип на Външно водоснабдяване към „Софийска вода“ успяха да подменят старите амортизирани крановете с нови. Спирането на водата, съпътстващо такава монтажна дейност, отнема от 10 до 20 часа. За намаляване на този времеви отрязък, служителите на „Райкомерс Конструкшън“ направиха предварителна подготовка. На 15.06.2018 г. екип от опитни водопроводчици заедно с висококвалифицирани заварчици отстранява старите ръждясали болтовете на крановете и на тяхно място поставя нови. Тези предходни действия са намалили значително работата по демонтажа на крановете в деня на фактическата смяна.

Опитните специалисти от фирмата не за първи път се сблъскват такава дейност. През миналата година „Райкомерс Конструкшън“ подменя с нови 20 спирателни крана с диаметър 800 и множество такива с по-малък размер. Към момента бригади работят и по ул. „Граф Игнатиев“ и „Солунска“ в гр. София, където предстои да бъдат сменени всички стари кранове. Тези монтажи са по възлагания на „Софийска вода“ и целят подобряване на инфраструктурата на Столицата, което е основен приоритет и на „Райкомерс Конструкшън“.

По повод подмяната в резервоар „Модерно предградие“ „Софиска Вода“ отправи специални благодарности за „добрата организация на работата“ на служителите на своя дългогодишен партньор „Райкомерс Конструкшън“.

 

Снимка: Благой Кирилов, публикация в. „24 часа“, 17 май 2018 г., стр. 10 Бизнес

 

 

 

 

Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Във връзка с изпълнението на проект №: BG05M9OP001-1.008-1622 по процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" Бенефициент „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

 

Наименование на проекта: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

 

Описание на проекта: Проектното предложение на “Райкомерс Конструкшън” ЕАД включва дейности, насочени към усъвършенстване на добрите и здравословни условия на труд в предприятието. Работодателят предвижда да въведе мерки, които да допринесат за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот на служителите. Акцент ще бъде поставен върху практиките за удължаване професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 год). Предвидените мерки ще включват въвеждане на гъвкави форми на заетост и следващата от тях промяна в системата на заплащане на труд. Планирано е осигуряването на средства за колективна защита и ЛПС, които да подобрят условията на труд и професионалния и здравен статус на засегнатите работници и служители. За да осигури комфорт и добра работна среда за работещите на открити обекти, работодателят ще закупи и оборудва контейнер, предназначен за отдих и хранене. Продължителността на проекта ще бъде 17 месеца.

 

Цели и резултати на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да спомогне за подобрение на работната среда в "Райкомерс Конструкшън" ЕАД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и чрез ефективни форми на управление на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.

 

Обща стойност на проекта: 422 477,22 лв.  

 

Размер на БФП: 80 %  

 

Съфинансиране от ЕСФ: 287 284,51 лв.

 

Национално съфинансиране: 50 697,27 лв.

 

Начална дата: 22.05.2017 г.

Крайна дата: 22.10.2018 г.

 

Шеста национална конференция по ОПОС и ПРСР

На 22 Ноември се проведе Шестата национална конференция по ОПОС и ПРСР, организирана от Камара на Строителите в България и Българска Асоциация по Водите.

На събитието присъстваха водещи специалисти от бранша.

Инж. Благой Козарев и Ина Йорданова изнесоха Презентация на тема: „Стандартизирани типови документи по ОПОС 2014-2020“.

"Ние не сме разработили само стандартизирани договори, а целият пакет от документи, който е необходим по ОП „Околна среда". Това заяви инж. Благой Козарев, член на УС на КСБ и зам. –председател на БАВ по време на Шестата национална конференция „ОПОС и ПРСР“, организирана от КСБ и БАВ и с медийното партньорство на в. „Строител“.

„Тези документи бяха разработени съвместно с колегите от МОСВ. Самата документация е доста подробна и обемна и в няколко последователни броя на в. „Строител“ ще я публикуваме“, обясни инж. Козарев.

Blagoi-Kozarev

 

 

 

 

Откриване на чешма в гр.Костинброд

На 10 Септември 2016 г. от 10.00 ч. в градинката „Д-р Никола Чилов“ започна официална церемония за откриване на новата чешма, подарък от фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Г-н Трайко Младенов, кмет на община Костинброд поздрави присъстващите, след което бе осъществен водосвет с отец Дамян и накрая се пристъпи към прерязване на лентата. На събитието присъстваха още г-жа Росица Иванова – областен управител на Софийска област, г-н Никола Нитов – управител на „ВиК София-област“ ЕООД, инж. Иван Моллов – Изпълнителен директор на фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – гр. Костинброд, служители на общинска администрация гр. Костинброд и много граждани.

„Новата придобивка е подарък за нашата община от фирмата, която беше водеща за изграждането на воден цикъл гр. Костинброд. Чешмата не случайно е разположена тук, защото благодарение на общинския съвет, градинката в която се намира, носи името на д-р Никола Чилов. Той е създателят на завода, одухотворил е сърцето на гр. Костинброд, дал е препитание на много домакинства.“ Кметът добави, че има голями амбиции за тази част на града. Тук ще бъде изграден модерен културен център. Цел е сградата на старата баня да претърпи мащабна реконструкция. В нея ще се намира художествена галерия, музейна експозиция, кръжоци и ще бъде предоставена възможност на хората на изкуството да творят.

Чешмата символизира водния цикъл на града. Идеята за нея дойде от предишният кмет на община Костинброд – г-н Милен Димитров, към настоящ момент общински съветник. В разговори с фирмите, осъществили водния цикъл и най-вече с фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД отбелязваме впечетляващо финала на водния цикъл в гр. Костинброд.

Г-жа Росица Иванова благодари за поканата да участва в поредния прекрасен празник в община Костинброд и добави, че това е „черешката на тортата“ в проекта за изграждане на воден цикъл гр. Костинброд.

Един труден проект за гр. Костинброд остава в миналото като изпитание и за общината и за фирмите изпълнители.

   

"Райкомерс Конструкшън" ЕАД отпразнува своя юбилей


През 2016 г се навършват 25 години от създаването на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. По този повод, на 17 юни колективът на фирмата отпразнува своя юбилея с голямо празненство в с. Паталеница. Над 400 човека, служители, роднини и приятели на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД се събраха на стадиона в селото където отбелязаха годишнината.

Събитието бе открито от генералния директор на фирмата инж. Благой Козарев, който прозинесе кратко приветствено слово. Специално за тържеството бе дошъл и кметът на Пазарджик г-н Тодор Попов, който поздрави „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД по случай юбилея. Приветствено слово произнесе и основателят на фирмата инж. Петър Козарев.

Организиран бе футболен мач между два отбора, съставени от служители на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. След изпълнението на дузпи победил стана Синият отбор. Специално за празненството бяха приготвени традиционните Паталенски агнета на чеверме. За доброто настроение на присъстващите се погрижи оркестър „Хебър“.

    

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

Сертификати

Вход или Регистрация