Menu

English (UK)

Content

Фирмени политики

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД си поставя за цел да работи за високо качество при изпълнение на строително монтажните работи, отговарящо на националното и европейско законодателство, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

Ръководството на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, постига тези цели, чрез провеждане на активна и целенасочена политика в следните направления:

1. Управление на качеството

 • Непрекъсната работа за усъвършенстване дейността по управление и осигуряване на качеството;
 • Изграждане на ново мислене и отношение към качеството, развиване на личните умения и създаване на мотивация на всеки служител и работник за активното му включване в дейността по осигуряване на качеството;
 • Спазване на приложимите национални и европейски изисквания за качество на строително монтажните работи;
 • Развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни отношения и сътрудничество с нашите доставчици и клиенти;
 • Осигуряване и демонстриране на постоянното подобряване на качеството пред нашите клиенти и доставчици, както и пред нас самите;
 • Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за срочно и качествено изпълнение на задачите.

2. Здравословни и безопасни условия на труд

 • Създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата, подизпълнителите, посетителите и други свързани с дейността лица;
 • Спазване като минимум на нормативно определените национални изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа;
 • Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази на работния процес.

3. Опазване на околната среда

 • Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на организацията и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;
 • Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
 • Спазване на приложимите правни и други изисквания приуправление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /строителни, битови, опаковки, хигиенни материали/, замърсяване /прах, шум, вибрации, смазочни масла/, ресурси /строителни материали, горива, енергия, вода/;
 • Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда.

За реализиране на тази политика, съществен фактор е ефективно внедрената, поддържана и непрекъснато развиваща се Интегрирана система за управление в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2015.

В тази връзка, Ръководството на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД ще изисква от всички ръководители, служители и работници да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.  

 

Като Изпълнителен директор на дружеството

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената политика по управление.

 

 

София                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

            01.08.2017 г.                                                                      инж. Иван Моллов      

                                                        

Политика по социална отговорност на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

Сертификати

Вход или Регистрация